Главная » Рефераты    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефераты скачатьГлавная
рефераты скачатьАстрология
рефераты скачатьГеография и экономическая география
рефераты скачатьМеждународные отношения и мировая экономика
рефераты скачатьАстрономия
рефераты скачатьСтроительство
рефераты скачатьСхемотехника
рефераты скачатьФилософия
рефераты скачатьФинансы
рефераты скачатьФотография
рефераты скачатьИскусство
рефераты скачатьЛитература
рефераты скачатьФилософия
рефераты скачатьАстрономия
рефераты скачатьГеография
рефераты скачатьИностранные языки
рефераты скачатьРазное
рефераты скачатьАвиация и космонавтика
рефераты скачатьКриминалистика
рефераты скачатьКриминология
рефераты скачатьКриптология
рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Дорожні чеки

Дорожні чеки

2

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна робота

з дисципліни: “Міжнародні розрахунково-кредитні та валютні операції”

Дорожні чеки

Виконала:

студентка 6 курсу

(з.ф.н.) спеціальність МЗЕД

Барабаш Марина

Перевірив:

Викладач

Тюха Ірина Володимирівна

Київ - 2009

Зміст

Теоретичне питання 18

Теоретичне питання 12

Задачі

Список використаної літератури

Теоретичне питання 18

Дорожні чеки. Сутність, види, механізм операції

Банківський чек -- письмовий наказ банку -- володаря авуарів за кордоном своєму банку-кореспонденту про перерахування певної суми з його поточного рахунка власникові чека. Експортери, отримавши такий чек, продають його своїм банкам.

Чекова форма міжнародних розрахунків. У міжнародних розрахунках використовуються також чеки, які вперше з'явилися в XVI ст. у вигляді квитанції касирів, котрі за зберігання грошей стягували відсотки із вкладників. Розрахунок чеками -- форма безготівкових розрахунків, у якій використовуються розрахункові чеки. Чек виписується платником і передається одержувачеві грошей при відправленні йому товарів. При пред'явленні чека банку сума його зараховується на рахунок пред'явника.

Чек (cheque) -- безумовний наказ клієнта банку, який веде його поточний рахунок, про сплату певної суми грошей пред'явникові чека або іншій, указаній на чеку особі. Цей інструмент особливо поширений у США, Канаді, Великобританії.

Платежі за допомогою чеків усе ще мають велике значення у світовому платіжному обігу; при цьому відрізняють банківські та приватні чеки.

Існують різні підстави для платежу за допомогою чека замість переказу. Так, чековим платежам надається перевага тоді, коли платникові невідомі номер рахунка та банк одержувача або якщо він виписує чек і сам його використовує для того, щоб одержати процентні переваги в результаті збільшення відстрочки платежу (пізніше дебетування його рахунка на суму еквівалента у зв'язку з тривалим терміном обігу -- тривалість інкасової операції). При платежах у США, де не заведено здійснювати оплату переказами, дуже вигідно використовувати чеки, особливо, якщо одержувач платежу не має рахунка в банку-кореспонденті, який бере участь в операції. У цьому разі можна частково уникнути високого збору американських кредитних установ за виставлення чека (в основному при переказуванні відносно невеликих сум).

За допомогою чеків здійснюються також платежі у третіх валютах, наприклад, у доларах США -- до Аргентини, у фунтах стерлінгів -- до Індонезії, причому вони часто передаються одержувачеві платежу безпосередньо, а не через відповідну кредитну установу. Це дає переваги одержувачеві, оскільки він сам може визначити момент переведення суми чека в національну валюту й по можливості дочекатися вигідного курсу.

Іншою причиною оплати за допомогою чека може бути можливість миттєвого запису банком, який обслуговує зарубіжного одержувача, у кредит його рахунка еквівалента чека із зауваженням стосовно наступного надходження. А це означає прискорення платежу, оскільки бенефіціар уже в день отримання чека може розпоряджатися його еквівалентом.

У міжнародних розрахунках заведено виставлення ордерного чека, при чому кредитні установи виписують свої чеки здебільшого тільки в ордерній формі та індосують їх повним або бланковим індосаментом. Ці банківські чеки мають відповідати вимогам чекового законодавства окремих країн з урахуванням Женевської угоди та Ганських постанов.

Щоб уникнути зловживань при передаванні чека на інкасо банку-кореспонденту, національні кредитні установи використовують наведений нижче спрощений та непідписаний індосамент, що найчастіше застосовується:

Рау tо the оrdег оf аnу Ваnk,

Ваnкеr оr Тrаst Соmраnу

Оплата за наказом будь-якого банку, банкіра або трастової компанії

Prior/or missing endorsement guaranteed

Перший/або відсутній індосамент гарантується

Назва інституту

Назва фірми

Чек -- різновид переказного векселя, де платником є банк. Чеки використовують фізичні та юридичні особи для взаємних розрахунків. Власник рахунка отримує чекову книжку і виписує чеки в межах залишку коштів на рахунку (або більше цього залишку, якщо є домовленість про овердрафт).

Необхідні реквізити чека: назва банку, безумовний наказ про оплату суми, одержувач коштів, дата і місце виписування чека, підпис чекодавця. Чек може мати довільну форму і бути виписаним на звичайному аркуші паперу. Але, як правило, застосовується стандартна форма чека (див. рис. 1).

У верхньому правому куті чека зазначається кодовий номер банку, який використовується при сортуванні чеків. У нижньому рядку є цифри, надруковані магнітним чорнилом, що використовуються при комп'ютерній обробці чека: зліва направо -- номер чека, кодовий номер банку, номер рахунка клієнта, сума чека.

Аналогічно векселю, залежно від того, на чию користь виписано чек, розрізняють такі види чеків:

іменні (рау tо thе пате оf Н) -- заплатіть тільки N;

ордерні (рау tо thе order оf N) -- заплатіть N або за його наказом;

на пред'явників (рау tо thе bearer) -- заплатіть пред'явникові.

Чеки можуть використовуватися за індосаментом (передавальний напис на зворотному боці чека). Цим самим власник чека передає право отримання грошей за чеком іншій особі.

Рис. 1. Стандартна форма чека

Розрізняють чотири види індосаментів:

Бланковий індосамент. Власник чека ставить на його зворотному боці свій підпис, унаслідок чого чек стає документом на пред'явника, і будь-який законний власник може отримати за ним кошти в банку.

Іменний індосамент. Власник ставить на звороті свій підпис і вказує ім'я особи, якій передається право на отримання коштів за чеком.

Цільовий індосамент. Власник чека вказує на звороті мету передавання чека іншій особі й обмежує можливість отримання коштів за чеком. Найчастіше такий індосамент проголошує «Тільки для депонування». Іноді цей вид індосаменту використовується разом з іменним («заплатіть Джону Увину, тільки для депонування»).

Безоборотний індосамент. Якщо власник чека хоче обмежити або виключити можливість пред'явлення претензій за чеком у разі його несплати, у тексті індосаменту він використовує слова «не обертається». Однак, щоб цей вираз був дійсним, банк, куди перераховуються гроші за чеком, повинен визнати його за допомогою власного індосаменту.

Банк зобов'язаний перевіряти послідовність індосаментів, але не несе відповідальності за їх достовірність, тобто банк не відповідає за підроблення підписів індосантів.

Чек з кросуванням. Можна обмежити право вилучення готівки з рахунка за чеком шляхом його кросування -- проведення двох паралельних ліній на лицьовому боці чека. Це означає, що вказана в чеку сума має бути зарахована на рахунок його пред'явника в даному банку або переказана в інший банк безготівковим шляхом. Чек з кросуванням ускладнює використання викрадених чеків, оскільки за ними не можна отримати готівки. Чеки можуть бути кросовані попередньо друкарським способом, і клієнт банку отримує чекову книжку з кросованими чеками.

Відомі різні форми кросування чека. Воно може бути спеціальним, коли між лініями вказується точне найменування банку і номер рахунка одержувача коштів чи назва банку і напис «не обертається, рахунок одержувача» («Smalltown Вапk, поt пеgоtiаblе, ассоипt оf рауее»). В інших випадках, якщо невідомий банк, куди переказуються кошти, між лініями пишуть: «апа Со», «Not Nеgоtіаblе», «А/с рауее».

Засвідчений чек. Банк спеціальним написом засвідчує підписи клієнта і наявність суми для оплати чека. Банк несе за ним відповідальність і не може відмовитися від оплати, для чого в момент засвідчення чека сума знімається з рахунка чекодавця і резервується на особливому рахунку. На лицьовому боці чека ставиться штамп «сеrtіfed», дата, назва банку і підпис працівника банку. Хоча банк не зобов'язаний засвідчувати чек, це дуже поширена операція у великих банках. Засвідчені чеки використовуються там, де важливо мати еквівалент готівки, наприклад при операціях з цінними паперами (рис. 2).

Рис. 2. Зразок засвідченого чека (США)

Чек казначейства -- чек, який містить підпис казначея банку і виписаний на банк (для погашення зобов'язань банку, купівлі устаткування для власних потреб тощо). Ці чеки надійні й охоче приймаються в процесі обігу. Інколи банки продають їх клієнтам як заміну менш цінних засвідчених чеків.

Зупинка платежу за чеком (stop payment). Чекодавець має право повідомити банк про відмову від оплати вже виданого чека. Якщо банк, маючи таке розпорядження, оплатить чек, він бере на себе витрати за чеком. Тому в банку ведеться спеціальна картотека, де зазначені інструкції щодо припинення платежу. Однак така дія чекодавців не дуже заохочується, а в деяких випадках може навіть бути покарана штрафом, конфіскацією чекової книжки, призупиненням права видачі чеків або судовим покаранням. Крім того, банк не має права оплачувати чек, якщо він отримав повідомлення про смерть або банкрутство чекодавця.

Оплата чека -- відповідальна операція для банку. Чеки можуть бути підроблені, можуть мати різноманітні дефекти. Найчастіше це такі порушення:

підроблення підпису чекодавця;

збільшення суми чека;

датування датою, яка ще не настала;

прострочення (якщо пройшло більше шести місяців між датами виписки і пред'явлення чека, такий чек підлягає поверненню);

виписка чека без покриття (несанкціонований овердрафт);

пропуск у ланцюгу індосаментів.

Ризик, пов'язаний з видачею та оплатою чеків, може бути значно знижений завдяки гарантійній чековій картці (check guaranteecard). У Великобританії банки почали видавати ці картки надійним і перевіреним клієнтам із середини 60-х років. Тепер вони набули значного поширення.

Гарантійна чекова картка є засобом ідентифікації власника рахунка в банку, який видав чекову книжку. Вона свідчить про те, що:

клієнт банку може отримати готівку за чеком (у межах ліміту) у будь-якому відділенні цього банку (а не лише в тому, де ведеться рахунок клієнта);

чек, виданий клієнтом, буде оплачений незалежно від стану його рахунка і наявності на ньому достатньої суми. При використанні гарантійної чекової картки необхідно виконати ряд умов, а саме:

чек має бути підписаний у присутності касира банку, і підпис повинен збігатися з підписом на картці;

картка має бути не прострочена;

чек повинен бути стандартної форми і мати код сортування, надрукований на картці.

Водночас наявність гарантійної чекової картки відкриває великі можливості для зловживань, оскільки оплата чека гарантується банком. Тому банки намагаються видавати чеки лише тим клієнтам, які довели свою чесність і відповідальність в операціях з банком. У табл. 1. наведена порівняльна характеристика векселя і чека.

Таблиця 1.

Відмінність чека від переказного векселя

Характеристики чека

Характеристики векселя

Чек оплачується після пред'явлення

Вексель може бути як на пред'явника, так і строковим документом

Чек виписується на банк

Вексель не виписується на банк

Чек ніколи не акцептується банком

Вексель має бути підписаний платником

Чек здебільшого не перебуває в обігу (хоча може передаватися за індосаментом), а прямо пред'являється в банк для оплати

Вексель обертається, переходячи від одного власника до іншого

За чеком банк залишається відповідальним протягом шести років з моменту виписки (Великобританія)

Особа, яка видала вексель, звільняється від відповідальності, якщо вексель не пред'явлений платникові протягом короткого терміну (оскільки затримка збільшує можливість зловживань)

За чеком може бути виконане кросування

За векселем не може бути виконане просування

Якщо підпис на чеку підроблений, банк може відмовитися від оплати

Підроблення підпису векселедавця не звільняє акцептанта від обов'язку оплатити вексель

Єврочеки (Eurocheque) -- це стандартизовані чеки, які випускаються банками -- членами міжнародної організації єврочеків і супроводжуються спеціальною гарантійною карткою. Цей вид платіжних документів виник наприкінці 60-х років, коли ряд великих європейських банків надали своїм клієнтам право виписувати чеки під час поїздок за кордон і отримувати за ними гроші у відділеннях зарубіжних банків-кореспондентів пред'явленням гарантійної картки.

Пізніше була введена єдина форма чека, яка дістала назву єврочека. Його почали видавати клієнтам фінансові установи (комерційні банки, ощадні банки, поштові установи) багатьох європейських країн, які приєдналися до системи єврочеків. Функції єврочекової картки розширилися: вона не лише гарантувала оплату чека в межах установленого ліміту, а й могла використовуватися як дебетна картка для зняття готівкових грошей у мережі банківських автоматів. Особливість єврочека полягає в тому, що його можна виписувати у валюті країни перебування: у Франції -- у франках, в Іспанії -- у песетах тощо. Чек приймається для оплати за товари тисячами роздрібних торговельних установ у 40 країнах Європи і Північної Америки.

Єврочек (чек у євровалюті) виписується банком без попереднього внеску клієнтом готівкових грошей і на більші суми в рахунок банківського кредиту строком до місяця; оплачується в будь-якій країні -- учасниці угоди (з 1968 р.). За станом на початок 1991 р. банки 21 країни виписували єврочеки. Єдина форма єврочеків, оплата їх тільки за умови пред'явлення власниками гарантійних карток, контроль за обробкою єврочеків за допомогою ЕОМ сприяють удосконаленню розрахунків з міжнародного туризму. З 60-х років XX ст. у міжнародних розрахунках активно використовуються кредитні картки.

Дорожній чек. Стандартний грошовий документ, який виписується в місцевій або іноземній валюті і використовується в поїздках, закордонних подорожах для оплати товарів і отримання в банку готівки. Купуючи дорожній чек у банку, клієнт ставить на ньому свій підпис. Він знову мусить підписатися на чеку при купівлі товару й одержанні готівки, обидва підписи звіряються. У випадку, коли дорожній чек загублено або викрадено, власникові повертається його вартість.

Дорожній (туристичний) чек -- платіжний документ, грошове зобов'язання (наказ) виплатити зазначену суму валюти його власникові. Дорожні чеки виписуються великими банками в національній та іноземних валютах різної вартості. Зразок підпису власника проставляється в момент продажу йому чека.

Сьогодні популярними є дорожні чеки: VISА, Аmerican Ехргеss, Тhоmаs Сооk, Citicorp. Усі ці чеки -- іменні, схема роботи з ними така: при купівлі чека покупець ставить свій підпис у відведеному для цього місці, при одержанні готівки за нього -- в іншому. У разі, коли підписи збігаються, клієнт може отримати готівку. Як правило, за обмін чеків на місцеву валюту банки стягують певний процент -- комісійні для покриття своїх витрат, розміри яких можуть значно відрізнятися в різних банках.

Дорожні чеки дуже зручні для українських клієнтів. Передусім для вивезення дорожніх чеків не потрібен спеціальний дозвіл, як це вимагається при вивезенні валюти готівкою.

Дорожній чек -- зобов'язання фінансової установи виплатити власнику чека зазначену в ньому суму у вказаній валюті. Крім того, дорожній чек є однією з найзручніших та найбезпечніших форм перевезення грошових коштів під час подорожей по всьому світу.

Дорожні чеки обмінюються на готівкові кошти:

· виключно власнику чека, який може поставити свій повторний підпис;

· у розгалуженій мережі представництв American Express і майже всіх банків світу;

· за вигіднішим валютним курсом, ніж той, що пропонують пункти обміну валют;

Звернувшись до одного з офісів American Express, Вам нададуть допомогу щодо використання продуктів компанії або ж здійснять безскомісійний обмін Ваших дорожніх чеків на готівкові кошти.

Переваги дорожніх чеків:

· зручні у перевезенні; прості у використанні; не мають часових обмежень у термінах використання;

· приймаються до оплати товарів та послуг у переважній більшості магазинів, готелей, ресторанів, пунктів прокату, сервісних центрів у багатьох країнах світу;

· друкуються на спеціальному папері та мають кілька надійних ступенів захисту;

· у разі їх втрати власники мають можливість отримати відшкодування грошовими коштами або чеками

Дорожній чек має містити наступні реквізити:

· назву документа -- «дорожній чек» ("Traveler's Cheque");

· назву компанії-емітента, що випустила дорожній чек -- American Express та ін.;

· назву платника та його реквізити;

· підписи уповноважених представників компаній-емітентів;

· номінал і назву іноземної валюти;

· серію і номер;

· місця для підписів осіб, що придбають чеки.

Теоретичне питання 12

Необхідність та принципи кредитування зовнішньоекономічної діяльності

(International credit) - це економічні відносини, які виникають між державами, іноземними комерційними банками та фірмами з метою передавання валютних, кредитних або товарних ресурсів на умовах повернення їх у визначені строки з винагородою (відсотками).

На основі міжнародного кредиту сформувалися місткі міжнародні ринки позичкових ресурсів. Крім великих національних, міжнародних за своїм характером (наприклад, нью-йоркський, лондонський та ін.), виникли й досягли на сучасному етапі колосальних розмірів світовий ринок капіталів, ринок євровалют та єврокапіталів. Ключову роль на цьому ринку як суб'єкти міжнародних кредитних відносин відіграють міжнародні банківські консорціуми.

Фінансування зовнішньоекономічної діяльності може бути отримано звичайними і нетрадиційними методами і надаватись банками, небанківськими установами або державними організаціями. Різні методи фінансування експорту подано в табл.2.

Для фінансування своїх зовнішньоторгових операцій експортери та імпортери можуть, у першу чергу, скористатися звичайними кредитними послугами обслуговуючого їх банку, а саме, контокорентними кредитами. Але специфічні умови зовнішньої торгівлі спричинили виникнення особливих кредитних форм і/або особливих форм забезпечення.

Таблиця 2.

Основні способи фінансування зовнішньоекономічної діяльності

Види фінансування

Звичайні або традиційні методи фінансування

Нетрадиційні методи фінансування

Короткострокове

· Незабезпечений овердрафт у національній або іноземній валюті

· Аванси під інкасо

· Врахування або купівля векселів / чеків банком

· Акцептні кредитні лінії

· Аванси покупця

· Експортний факторинг

· Кредити експортних посередників

· Фінансування через комісійні фірми

Середньострокове

· Позика в національній валюті

· Позика в іноземній валюті

· Кредит спеціальної державної установи

· Форфейтинг

· Лізинг

· Міжнародні кредитні союзи

· Зустрічна торгівля

Довгострокове

· Випуск єврооблігацій

· Кредит покупцю

· Проектне фінансування

· Випуск акцій

Банки дуже часто підтримують зовнішню торгівлю своїх клієнтів гарантіями:

1. Гарантія повернення платежів (авансових сум). За такої гаранти банк, як правило, гарантує повернення авансових сум, отриманих його клієнтом для здійснення тієї чи іншої операції з поставки. Але гарантія повернення платежів (авансових сум) зустрічається також при авансуванні певних операцій щодо надання послуг, коли повернення авансів стає необхідним у випадку нездійсненої операції. Зазвичай розмір гарантій складає 15-30 % вартості замовлення.

2. Гарантія пропозиції. При тендерах банк учасника тендерних торгів гарантує певною сумою виконання контрактів поставки і договорів виробництва. Але це також розповсюджується на виплату сум, які зазвичай блокуються для можливо необхідного усунення браку. Звичайний розмір цієї гарантії 5-10 % від вартості поставки або послуг.

3. Гарантія коносаментів (letter ofidemnity). Банк бере на себе перед пароплавством зобов'язання відшкодування збитків, які можуть бути юридичне заявлені у випадку відпуску товарів без коносаментів (коли товар прибув у порт, а відправлені поштою коносаменти ще знаходяться в дорозі). Одночасно він бере на себе зобов'язання дослати затримані оригінали коносаментів. Доказом того, що вони були відправлені, як правило, є отримання копій, які завжди пересилають поштою окремо. Звичайний розмір такої гарантії 10-15 % вартості товару.

Іноземне довгострокове фінансування розділяють на залучення коштів на іноземному фондовому ринку за допомогою іноземних облігацій та акцій і на отримання іноземних позик.

Ринок іноземних облігацій є просто частиною місцевого ринку облігацій, випущених іноземцями. Іноземні облігації також регулюються місцевими законами і повинні деномінуватися в національній валюті. Вони випускаються з фіксованою або плаваючою ставками та у вигляді облігацій, похідних від акцій.

Друга складова іноземного фондового ринку - фінансування шляхом продажу акцій на іноземних ринках у валюті цих ринків. Перевага цього джерела фінансування полягає в можливості диверсифікації ризику компанії від продажу своїх акцій на одному національному ринку; відбувається ізоляція компанії від можливого впливу великих місцевих акціонерів. Дана форма фінансування є у певному сенсі й рекламною акцією. Торгова марка у вигляді найменування емітента потрапляє в ЗМІ, що висвітлюють події на фінансових ринках. Фінансові менеджери корпорацій знаходять і інші додаткові причини випуску акцій за кордоном. Підтвердженням цьому є статистичні дані по так званих акціях «янкі», проданих іноземними емітентами в США: протягом останніх років їх вартість зросла у понад 3 рази.

Окрім іноземного фінансування на фондових ринках компанії залучають іноземні банківські кредити. Як і у випадку з іноземними облігаціями, місцеве законодавство часто обмежує суму банківських кредитів для іноземців. Кредитування вітчизняного бізнесу на міжнародних фінансових ринках здійснюється у вигляді синдикованих кредитів. Ці кредити надаються декількома кредиторами одному позичальнику, що дозволяє кредитору суттєво знизити ризики.

Євровалютні кредити

(Eurocredit) - це кредити, виражені у вільно конвертованій валюті, вкладеній у банку, який знаходиться поза країною її виникнення.

Найважливіша характеристика євровалютного ринку виражається в тому, що позики тут на відміну від місцевого ринку кредитів здійснюються на основі фіксованої надбавки до відсоткової ставки ЛІБОР (Лондонська міжбанківська відсоткова ставка пропозиції). Ця надбавка переглядається звичайно що півроку. Її величина залежить від рівня сприйнятого інвестором ризику на кредитування конкретного позичальника. При мінімальному ризику дефолт у надбавка може бути навіть від'ємною. Деякі позичальники з високим кредитним рейтингом (великі корпорації та банки) і національні інститути (наприклад, Світовий банк) беруть позики за ціною нижче ЛІБІД (Лондонська міжбанківська відсоткова ставка попиту), яка зазвичай на 0,125% менша за ЛІБОР. З іншого боку, в умовах середовища з високою невизначеністю надбавка на ЛІБОР у вигляді премії за ризик може досягати 4-5%.

Єврокредити видаються приблизно терміном від 3 до 10 років. У даний час спостерігається тенденція до збільшення цього строку. Десятилітні кредити для першокласних позичальників стали не рідкістю. Кредиторами на цьому ринку є виключно банки, що як правило утворюють синдикати для великого кредитування. Банк, що одержав запит на кредитування, зазвичай управляє синдикатом. Він і запрошує ще декілька банків для участі в операції. У залежності від обсягу й виду кредиту синдикат одержує комісійні від 0,25% до 2% від суми кредиту.

Єврокредитування, що здійснюється переважно в доларах США, може здійснюватись у різних валютах. Все більше кредитних договорів у зв'язку з цим включають у себе мультивалютну умову, яка дає позичальникові право конвертувати позику в будь-яку іншу встановлену валюту на певну дату. У результаті позичальнику вдається ефективніше синхронізувати свої валютні платежі і надходження.

Єврооблігації як альтернатива банківському кредитуванню при євровалютному фінансуванні випускаються напряму кінцевим позичальником, оминаючи посередників в особі банків. Однак, банки також беруть участь у випуску й розповсюдженні єврооблігацій.

Таблиця 3.

Міжнародні кредитні відносини

Міжнародний кредит

Це форма руху позичкового капіталу у сфері МЕВ, пов`язана з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення терміновості та сплати процентів

Об`єктивна основа

Інтернаціоналізація виробництва і капіталу

Інтерсифікація МЕЗ

Функції міжнародного кредиту:

* забезпечує перерозподіл фінансових і матеріальних ресурсів між країнами;

* підсилює тимчасово вільні грошові кошти в одних країнах на фінансування капіталовкладень в інших;

* прискорює процес реалізації у світовому масштабі розсуваючи тим межі розширеного відтворення.

Принципи кредитування:

поверненість

терміновість

платність

гарантованість.

Таблиця 4.

Класифікація кредитів

Ознака

Форма

Означення

1.

За цільовим призначеням

А) прив`язані кредити;

Б) фінансові

* Комерційні

*Інвестиційні

Це кредити, які мають цільовий характер, закріплений у кредитній угоді

Кредити для закупівлі певних товарів або для оплати певних послуг

Кредити для будівництва чи створення конкретних об`єктів

2.

За загьними джерелами

А) внутрішні кредити;

Б) іноземні (зовнішні)

В) змішані

Кредити, які надаються національними суб`єктами для здійснення ЗЕД національним же суб`єктом

Кредити, які надаються іноземними кредиторами національними позичальникам для здійснення ЗЕД

Кредити, як внутрішнього так і зовнішнього походження

3.

За кредиторами

А) приватні

Б) урядові (державні)

В) кредити міжнародних фінансових організацій

Г) змішані

Кредити, яі надаються приватними фізичними та юридичними особами

Кредити, які надаються урядовими установами від імені держави

Кредити, які надаються під одну програмурізними кредиторами

4.

За формою кредитування

А) товарні

Б) валютні (грошові)

Кредити,які надаються у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежному грошовій чи товарній формі

Кредити у національній або гіпоземній валюті

5.

За формою забезпеченя

А)забезпечений

Б) бланковий

Кредит, забезпечений нерухомістю, товарами, цінними паперами, цінностями як заставою

Міжнародний кредит, який надається під зобов`язання боржника вчасно його погасити. Основним документом є соло - вексель

6.

За терміном дії

А)короткострокові

Б) довгострокові

Кредити терміном до 1 року використовуються в міжнародній торгівлі товарами (надання послуг)

Кредити на термін зверх 5-7 років для фінансування інвестицій

7.

За призначенням

А) комерційні

Б) фінансові

В) проміжкові

пов`язані із зовнішньою торгівлею та послугами

кредити пов`язані із будівництвом інвестиційних об`єктів, придбаннім цінних паперів та інше

призначені для обслуговування змішаних форм вивозу капіталів, товарів і послуг

8.

За валютою

А) міжнародні кредити, що надаються у валюті країни - позичальника країни кредитора.

Б) міжнародні кредити, що надаються у валюті третьої країни;

В) міжнародні кредити, що надаються у “міжнародній обліковій валютнійодиниці, що грунтується на валютному “кошику” (СРД, ЕПЮ)

Вексельний кредит

Кредит за відкритими рахунками

Банківський кредит

Експортний кредит

Кредит, що надається банком країни - експортера, банкові країни - імпортера для кредитування поставок машин, обладнання та інших інвестиційних товарів

Фінансовий кредит

Дозволяє закуповувати товари на будь-якому ринку на максимально-вигідних умовах

Міжнародні фінансово-кредитні організації:

МВФ

Міжурядова валютно-кредитна організація діяльність якої направлена сприйняття розвитку МЕВ.

Заснована у 1945 році на основі бретон-вудстоцької конференції

Функції

- вироблення правил регулювання валютних ресурсів і контролю за їх виконанням

- надання державним членам кредитів для имірювання платіжних балансів та підтримки національних валют

Багатостороннє агенство гарантування інвестицій

Міжнародна фінансова корпорація

Світовий банк реконструкції та розвитку

Міжнародна асоціація розвитку.

http://www.bigmir.net/

Задачі

Задача 1

Вихідні дані

Варіант 6

За умови домовленості підприємство-експортер надає іноземному покупцеві розстрочку платежу, … %

80

вартості контракту на … роки

2

з розрахунку … % річних

5

з розрахунку … % за півріччя

2,5

Сума контракту складає … дол

200

Сума кредиту, дол

160

Проценти із суми заборгованості до дати наступного платежу

Сума на 1 період

40

Період

Залишкова сума заборгованості, дол

Сума процентів за період, дол

1-ше півріччя

160

4

2-ге півріччя

120

3

3-тє півріччя

80

2

4-те півріччя

40

1

Сума

10

Проценти від дати видачі до дати оплати чергової трати

Період

База нарахування процентів, дол

Сума процентів за період, дол

1-ше півріччя

40

1

2-ге півріччя

40

2

3-тє півріччя

40

3

4-те півріччя

40

4

Сума

10

Проценти підрахуванням загальної суми процентів і поділенням її на рівні частини за числом тратт

Сума процентів за весь період дії кредиту, дол

Сума процентів за півріччя, дол

16

4

Умови платежів: Покупець отримує кредит у сумі 160 дол під 5% річних на 2 роки, проценти нараховуються від дати видачі до дати оплати чергової трати. Експортеру найвигідніше отримувати проценти обчислені від дати видачі до дати оплати чергової трати.

Задача 2

Вихідні дані

Варіант

Німецька фірма планує експортувати кухонний мікропроцесор до США на умовах ФОБ Гамбург. У результаті вивчення американського товарного ринку було отримано наступні дані:

6

1. Роздрібна ціна продажу аналогічного товару споживачеві на внутрішньому ринку США … дол.

320

Включаючи податок з продажу … % від роздрібної ціни

11,42

2. Націнка експортера … % від обсягу продаж

50

3. Націнка імпортера … % від обсягу продаж

50

4. Націнка оптовика … % від обсягу продаж імпортера

64

5. Націнка роздрібного торговця … % обсягу продаж оптовика

20

6. Митний збір - 3% ціни ФОБ

3

7. Вартість отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю - 3 % СІФ

3

8. Вартість накладних витрат (фрахт, транзит, страхування) - 15% ФОБ

15

Крефіціент зняття податку з продажу із роздрібної ціни на внутрішньому ринку

1,11

Роздрібна ціна на внутрішньому ринку США без податку з продажу, дол

287,20

Коефіціент зняття націнки роздрібного торговця

1,20

Ціна без націнки роздрібного торговця, дол

239,33

Коефіціент зняття націнки оптовика

1,64

Ціна без націнки оптовика, дол

145,94

Коефіціент зняття націнки імпортера

1,50

Ціна без націнки імпортера, дол

97,29

Коефіціент зняття вартості отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю

1,03

Ціна СІФ + вартість отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю, дол

94,46

Коефіціент зняття вартості накладних витрат (фрахту, транзиту, страхування)

1,15

Ціна ФОБ + митний збір, дол

82,14

Коефіціент зняття митного збору

1,03

Ціна ФОБ, дол

79,74

Ціна і загальна вартість товару: продавець продає, а покупець купує 10000 кухонних мікропроцесорів за ціною ФОБ 79,74 дол за одиницю. Загальна вартість контракту 797400 доларів США.

Задача 3

Вихідні дані

Варіант № 6

На територію України на умовах давальницької ввозиться сировина.

Ціна одиниці сировини - … дол США за одиницю

2,4

Кількість сировини - … одиниць

840

Загальна вартість сировини, дол США

2016

Загальна кількість готової продукції - … дол США

220

Ціна одиниці готової продукції - … дол США

80

Загальна вартість готової продукції, дол США

17600

Частка давальницької сировини у вартості готової продукції, % (повинна бути більшою чи дорівнювати 20% згідно із Законом України "Про операції із давальницькою сировиною")

11,45455

Курс НБУ на момент предявлення векселя до оплати … грн/дол США

7,7

Умова поставки

СІФ

Ставка мита на сировину, %

10

Ставка мита на готову продукцію, %

30

ПДВ, %

20

Пеня за невчасне вивезення готової продукції, %/день

0,3

Готова продукція вивозиться протагом 90 календарних днів з моменту ввезення:

Митна вартість давальницької сировини, грн

15523,2

Мито на давальницьку сировину, грн

1552,32

Митна вартість давальницької сировини, грн + Мито на давальницьку сировину, грн

17075,52

ПДВ, грн

3415,104

Митний збір на ввезення сировини, грн

відмінено

Митний збір за вивезення готової продукції, грн

відмінено

Сума веселя, грн = Мито + ПДВ

4967,424

Сума векселя, дол США = Сума векселя, грн / Курс, грн/дол США

645,12

Сума платежів, грн

вексель оплачується, так як частка давальницької сировини у готової продукції менше 20%

Готова продукція вивозиться протагом 120 календарних днів з моменту ввезення:

За статтею 2 закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 р.:

Митна вартість давальницької сировини, грн

15523,2

Мито на давальницьку сировину, грн

1552,32

Митна вартість давальницької сировини, грн + Мито на давальницьку сировину, грн

17075,52

ПДВ, грн

3415,104

Митний збір на ввезення сировини, грн

відмінено

Митний збір за вивезення готової продукції, грн

відмінено

Сума веселя, грн = Мито + ПДВ

4967,424

Сума векселя, дол США = Сума векселя, грн / Курс, грн/дол США

645,12

Пеня, грн

1584

Сума вескселя + Пеня, грн

6551,424

Сума платежів, грн

вексель і пеня оплачуються

50% готової продукції реалізується в Україні:

За статтею 3 закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 р.:

50% вартості готової продукції, дол

8800

Митна вартість 50% готової продукції, грн

67760

Мито на 50% готової продукції, грн

20328

Митна вартість 50% готової продукції, грн + Мито на 50% готової продукції, грн

88088

ПДВ на 50% готової продукції, грн

17617,6

Митний збір на ввезення 50% вартості готової продукції, грн

відмінено

Сума платежів за 50% вартості готової продукції

37945,6

Задача 4

Вихідні дані

Із надбавкою зовнішньо-торговельної фірми

Без надбавки зовнішньо-торговельної фірми

Кількість електроприборів у замовленні на поставку, штук

80

80

Торгова надбавка, на яку розраховує імпортер на основі пропозиції цін на умовах СІФ, %

6

6

Тривалість транспортування, днів

24

24

Ціна 80 одиниць приборів зі складу у Дортмунді з упакуванням та транспортуванням, євро

200000

200000

Знижка за кількість зі сторони виробника, %

5

5

Знижка "сконто" при оплаті напротязі 10 днів, %

2

2

Торгова надбавка зовнішньоторговельної фірми, %

16

0

Вартість послуг банку, %

1,5

1,5

Витрати повязані з транспонртуванням товару у Сідней:

Експедиторські витрати від Дортмунда до Сіднея, євро

18660

18660

Навантажувально- розвантажувальні витрати, євро

2150

2150

Оформлення митної документації, євро

870

870

Величина страхової премії, євро

3100

3100

Розрахуємо показники

Знижка виробника за кількість, євро

10000

10000

Знижка виробника "сконто", євро

4000

4000

Цільова ціна, євро

186000

186000

Торгова надбавка зовнішньоторговельної фірми, євро

11160

0

Продажна ціна експортера зі складу EXW, євро

197160

186000

Ціна СІФ, євро

221940

210780

Банківські послуги, євро

3329,10

3161,70

Ціна закупівельна імпортера у Сіднеї 80 одиниць приборів, євро

225269,10

213941,70

Ціна закупівельна імпортера у Сіднеї одиниці прибору, євро

2815,86

2674,27

Ціна продажу імпортера у Сіднеї 80 одиниць приборів, євро

238785,25

226778,20

Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору, євро

2984,82

2834,73

Величина, на яку може скоротитися ціна при здійсненні прямого експорту, євро

150,09

1) Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору = 2984,82 євро.

2) При здійсненні прямого експорту ціна може скоротитися на 150,09 євро.

Задача 5

Вихідні дані

Варіант 6

Пропонується партія товару за ціною - … дол за одиницю продукції

45

Кількість продукції … одиниць

780

Строк відвантаження - … місяці після підписання контракту

2

З урахуванням відстані перевезення товари можуть бути отримані покупцем через … місяці після відвантження

3

Середньомісячна банківська депозитна ставка - …, %

4

Середньомісячна банківська депозитна ставка, коефіціент

0,04

Вартість партії товару, дол США

35100

Частка авансу, %

20

Частка готівкового платежу, %

30

Частка платежу (по факту отримання товару), %

30

Частка кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, %

10

Частка кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, %

10

Розмір авансу, дол США

7020

Розмір готівкого платежу, дол США

10530

Розмір платежу (по факту отримання товару), дол США

10530

Розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США

3510

Розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США

3510

Проценту по депозиту на розмір авансового платежу, дол США

561,6

Проценту по депозиту на розмір готівкового платежу, дол США

842,4

Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США

280,8

Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США

421,2

Контрактна вартість 1

34398

Проценти по депозиту на суму вартості партії товару, дол США

7020

Контрактна вартість 2

41418

Задача 6

Пропозиція 1.

Надбавка до пропонованої ціни 1 (40% через 3 місяці) = 350000 * 0,4 * 3 *0,07 = 29400 (євро)

Надбавка до пропонованої ціни 1 (40% через 6 місяці) = 350000 * 0,4 * 6 *0,085 = 71400 (євро)

Ціна пропозиції із урахуванням обох надбавок = 350000 + 29400 + 71400 = 450800 (євро)

СІФ Гамбург = 450800 + 9000 + 100 = 460800 (євро)

Пропозиція 2.

Ціна пропозиції = 200000 / 1,2450 = 160643 (євро)

ФОБ Нью-Йорк = 160643 + 1000/2 + 160643*75/360*0,07 = 163485,71 (євро)

Для імпортера найвигіднішою пропозицією є ФОБ Нью-Йорк.

Задача 7

Комітент відшкодовує комісіонеру всі витрати на доставку товару.

Курс долара США = 7 грн/ 1 дол США.

Прибуток комісіонера = 25*8000*0,18 - 11000 = 25000 (грн)

Прибуток комітента = 25*8000 - 2000 - 0,05*27000*7-0,002*27000*7-0,18*25*8000 = 152172 (грн)

Список використаної літератури

1) Козик В.В., Панкова Л.А., Карпяк Я.С., Григорєв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні опрації та контракти: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.

2) http://www.ageyev.org/paymentsincivilcode.htm

3) http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,124/id,3475/

4) http://www.justinian.com.ua/article.php?id=801

рефераты Рекомендуем рефератырефераты
     
Рефераты @2011